سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتزا

پیتزا خانواده ماشروم

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس یک نفره

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت مرغ و گوشت تکه ای

مكان گيرنده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت ژامبون گوشت و مرغ هاتداگ دودی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای مخلوط

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای چیکن

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، مرغ و گوشت تیکه ای

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای امریکایی

مكان گيرنده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای میــکس

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت ژامبون پپرونی (تند)

مكان گيرنده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای گوشت

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای بیکن

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای رست بیف

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، بیکن ایرلندی، سوسیس شکاری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای سیر و استیک

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، پنیر موزارلا

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، گوشت گوساله ریش ریش شده

مكان گيرنده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس سیر، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، گوشت تکه ای

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکایی یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، سالامی، مرغ و گوشت تکه ای

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی یک نفره

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت ژامبون سالامی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای مخصوص

مكان گيرنده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، مرغ تکه ای طعم دار شده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده پپرونی

نان پیتزا، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، ژامبون پپرونی تند

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده میــکس

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، مرغ و گوشت تکه ای

مكان گيرنده
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده سالامی

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت ژامبون سالامی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نان سیر خانواده

نان پیتزا سس سیر کف پیتزا پنیر موزارلا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مارگاریتا

نان پیتزا، سس پیتزا، پنیر موزارلا

مكان گيرنده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده رست بیف

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت گوشت گوساله ریش ریش شده

مكان گيرنده
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ دودی

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخلوط

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، مرغ و گوشت تیکه ای

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده چیکن

نان پیتزا، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، مرغ تکه ای طعم دار شده

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده امریکایی

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی و سالامی، مرغ و گوشت تکه ای

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده گوشت

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت گوشت تکه ای

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای مارگاریتا

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده بیکن

نان پیتزا سس کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت بیکن ایرلندی سوسیس شکاری

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای ماشروم

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده سیر و استیک

نان پیتزا سس سیر کف پیتزا قارچ پنیر موزارلا فلفل دلمه و ذرت گوشت تکه ای

مكان گيرنده
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای پپرونی

مكان گيرنده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر یک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس سیر، پنیر موزارلا

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای سالامی

مكان گيرنده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر پنجره ای

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت یک نفره

نان پیتزا، سس کف پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، ذرت، گوشت تکه ای

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای سبزیجات

مكان گيرنده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

ساندویچ سوپریم

مكان گيرنده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس 2 تیکه

مكان گيرنده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس 4 تیکه

مكان گيرنده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

دبل دان ساندویچ بدون نان

مكان گيرنده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیزا

مكان گيرنده
۱۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

مكان گيرنده
۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا و استیک

لازانیا

گوشت چرخ کرده گوساله مرغ خرد شده قارچ پنیر موزرارلا ورقه های لازانیا فلفل دلمه ذرت

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

پنه ریگاته، فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ تنوری، سیب زمینی خلالی، سس قارچ، کاهو، گوجه فرنگی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا گوشت

پنه ریگاته گوشت ریش ریش طعم دار شده سس پینک الفردو

مكان گيرنده
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ سالامی تنوری

ژامبون سالامی، کاهو، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی

مكان گيرنده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

هاتداگ کلاسیک

نان باگت.مخلفات(کاهو وگوجه فرنگی).هاتداگ گوشت تنوری

مكان گيرنده
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس کباب ترکی

ژامبون مرغ و گوشت تکه ای، کاهو، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی

مكان گيرنده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ژامبون، هات داگ، کاهو، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تنوری

ژامبون، مرغ تکه ای، کاهو، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

رویال برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوساله ژامبون، گوجه، کاهو، نان گرد

مكان گيرنده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر با سس قارچ

مخلفات ( کاهو و گوجه فرنگی ) برگر ذغالی ۱۴۰ گرمی با گوشت گوساله سس قارچ نان گرد

مكان گيرنده
۱۷۵,۰۰۰ تومان

برگر امریکایی

مخلفات ( کاهو و گوجه فرنگی ) برگر ذغالی ۱۴۰ گرمی با گوشت گوساله ژامبون مرغ و گوشت تیکه ای قارچ پنیر موزارلا نان گرد

مكان گيرنده
۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

مخلفات ( کاهو و گوجه فرنگی ) برگر ذغالی ۱۴۰ گرمی با گوشت گوساله ژامبون مرغ تیکه ای قارچ پنیر موزارلا نان گرد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر زغالی

یک عدد برگر ذغالی با گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر گودا، نان گرد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی یاشار

یک عدد برگر ذغالی ۱۴۰ گرمی با گوشت گوساله، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر گودا، نان گرد پنیر دار، سیب خلالی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو فیله سوخاری پنیر دار نان تست گوجه فرنگی پنیر پارمسان سس سزار

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، خیار، هویج، ژامبون، سس مخصوص

۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد یاشار(رژیمی)

کاهو گوجه فرنگی نان تست پنیر رژیمی سس یاشار( ترش و شیرین)

مكان گيرنده
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پوره

۳۵۰ گرم سیب زمینی پوره شده، ادویه مخصوص، پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۲۵۰ گرم سیب زمینی خلالی، پنیر موزارلا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سالامی پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی خلالی، ژامبون سالامی ۷۰٪، پنیر موزارلا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کلاسیک

۳۰۰گرم سیب زمینی خلالی

۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوکاکولا 250cc

نوشابه کوکاکولا 250 میلی

نوشابه کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه پپسی 250cc

نوشابه پپسی 250میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو ایستک 250cc

ماءالشعیر لیمو ایستک 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه اسپرایت 250cc

نوشابه لیمویی اسپرایت 250 میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر کلاسیک ایستک 250cc

ماءالشعیر کلاسیک ایستک 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو هی دی 250cc

ماءالشعیر لیمو هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هلو هی دی 250cc

ماءالشعیر هلو هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر استوایی هی دی 250cc

ماءالشعیر استوایی هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر استوایی هی دی خانواده

ماءالشعیر استوایی هی دی خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتری

نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتری

۳۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو هی دی خانواده

ماءالشعیر لیمو هی دی خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا 1.5 لیتری

نوشابه خانواده کوکاکولا 1.5 لیتری

۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی دسانی 300cc

آب معدنی دسانی 300cc

۵,۰۰۰ تومان