سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

نوشیدنی

نوشابه کوکاکولا 250cc

نوشابه کوکاکولا 250 میلی

نوشابه کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه پپسی 250cc

نوشابه پپسی 250میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو ایستک 250cc

ماءالشعیر لیمو ایستک 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه اسپرایت 250cc

نوشابه لیمویی اسپرایت 250 میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر کلاسیک ایستک 250cc

ماءالشعیر کلاسیک ایستک 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو هی دی 250cc

ماءالشعیر لیمو هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هلو هی دی 250cc

ماءالشعیر هلو هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر استوایی هی دی 250cc

ماءالشعیر استوایی هی دی 250cc میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر استوایی هی دی خانواده

ماءالشعیر استوایی هی دی خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتری

نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتری

۳۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو هی دی خانواده

ماءالشعیر لیمو هی دی خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا 1.5 لیتری

نوشابه خانواده کوکاکولا 1.5 لیتری

۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی دسانی 300cc

آب معدنی دسانی 300cc

۵,۰۰۰ تومان